Fundacja
Powrót Życiorys Dzieła Wspomnienia Mała Ojczyzna Fundacja


Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba została ustanowiona przez:

 • grono przyjaciół ks. Janusza St. Pasierba:

  • ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego - Metropolitę Gnieźnieńskiego,

  • ks. dr Wiesława Niewęgłowskiego - Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych,

  • ks. dr Wiesława Meringa - rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,

  • prof. med. Jerzego Dymeckiego,

  • pisarza Piotra Wojciechowskiego,

  • redaktor Marię Wilczek,

 •  

 • trzy instytucje, z którymi ks. Pasierb był związany od lat:

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, które reprezentuje ks. rektor Wiesław Mering,

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawne ATK) w Warszawie - reprezentowane przez ks. rektora Romana Bartnickiego,

  • Rektora Duszpasterstwa Środowisk Twórczych - reprezentowane przez ks. Wiesława Niewęgłowskiego.

Grupa przyjaciół ks. Janusza St. Pasierba, która założyła Fundacje, ma świadomość iż działa niejako w imieniu dużo liczniejszej grupy ludzi, dla których ks. Pasierb, wybitny twórca, nazwany przez Jerzego Turowicza "polskim Mertonem", był niekwestionowanym autorytetem i wzorem osobowym.

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla st. m. Warszawy w dniu 8 grudnia 1998 roku, a siedziby przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie użyczył Fundacji Rektorat Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

Zgodnie z wolą Fundatorów, celem Fundacji jest:

 • promowanie twórczych, młodych, utalentowanych historyków sztuki, a także poetów i twórców innych krótkich form literackich, których twórczość jest świadectwem chrześcijańskiej inspiracji. Jedną z form tej promocji jest przyznawanie nagród i wyróżnień przedstawicielom wymienionych dziedzin; przyznawanie, w miarę rozwoju Fundacji, stypendiów studentom i młodym pracownikom historii sztuk sakralnej (również potem), znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; organizowanych spotkań autorskich i dyskusyjnych, ogłaszanie konkursów;

 • promowanie twórczości ks. Janusza St. Pasierba, m. in.: przyznawanie nagród maturzystom, laureatom olimpiad i konkursów za prace z twórczością ks. Pasierba.

Fundacja zamierza realizować swe cele nawiązując współprace z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, z wyższymi uczelniami humanistycznymi, szczególnie z uczelniami o profilu katolickim, a także z wybitnymi pisarzami i historykami sztuki.

Za rok 1999 Rada Fundatorów przyznała nagrodę i trzy wyróżnienia.

Nagrodę otrzymał:

 • ks. dr Michał Janocha - za trzy publikacje z zakresu historii sztuki, w tym ukończenie i przygotowanie do druku pracy zainicjowanej i prowadzonej do śmierci przez ks. prof. Janusza St. Pasierba "Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich".

Wyróżnienia odebrali:

 • p. Aleksandra Pethe - za pracę doktorską pt. "Poezja Janusza St. Pasierba w odbiorze młodego czytelnika u schyłku XX wieku";

 • o. Dominik Łuszczak (pośmiertnie) - za książkę "Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991";

 • p. Bogdan Wiśniewski, polonista w Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie - za książkę "Pomorskie drogi ks. Janusza St. Pasierba" oraz za inicjowanie i organizowanie corocznych konkursów poetyckich im ks. Janusza St. Pasierba dla młodzieży szkolnej.

Za rok 2000 Rada Fundatorów przyznała nagrodę p. Wojciechowi Wenciowi za tomik poezji "Oda chorej duszy" oraz wyróżnienie i nagrodę p. Eleonorze Lewandowskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie za pełne inwencji, pracowite i cierpliwe wprowadzenie w życie społeczności szkolnej myśli ks. Janusza St. Pasierba i upowszechnienie Jego dzieł.

Honorowa wyróżnienie wręczono Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie jako wyraz uznania dla wszystkich działań Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów, które wynikają z wierności Patronowi Szkoły.

Za rok 2001 nagrodzono Ryszarda Karpowicza za pracę doktorską "Benderson i kultura odrodzenia" i Renatę Słomę za pracę malarską "Sybille" oraz wyróżniono Tomasza Tomasika za pracę doktorską "Antropologiczne i teologiczne aspekty twórczości poetyckiej ks. Janusza Stanisława Pasierba".

Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba
pl. Teatralny 18
00-077 WARSZAWA

Powszechny Bank Kredytowy S.A. III o/Warszawa
Nr konta: 111010224-707244-2700-1-84

© 2002 Zespół Szkół Ekonomicznych