ks. Janusz St. Pasierb
Patron Życiorys Dzieła Wspomnienia Mała Ojczyzna Fundacja


    Na patrona Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie wybraliśmy jednego z luminarzy polskiej nauki i kultury o międzynarodowym rozgłosie, ks. Janusza Stanisława Pasierba.

    Pisał sam o sobie: Kimże ja właściwie jestem: kapłanem, historykiem sztuki, pisarzem, poetą, profesorem, wychowawcą czy uczniem? Ujęły nas jego wszechstronne studia, szerokie zainteresowania, a zwłaszcza widzenie świata i człowieka.

    Był niewątpliwie Europejczykiem, a jednocześnie całym swoim życiem potwierdzał uczuciową łączność Z miejscem, Z którego wyszedł, ze swoją małą ojczyzną. W Tczewie rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 5, kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza, zdając w 1947 r. egzamin dojrzałości. Później przyjeżdżał do naszego miasta już jako kapłan i uczony światowej sławy. Jego ścisłe związki z Tczewem odbierane są tu jako autentyczny powód do dumy. Świadectwem tego było przyznanie mu w 1991 r. wyróżnienia Rady Miejskiej - tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.

    Dziedzictwo ks. Pasierba, szeroko znane w środowisku nie tylko kapłańskim, warte jest utrwalenia i popularyzacji, zwłaszcza w dobie technicyzacji i komputeryzacji wszystkich dziedzin życia. Nie można kształcić jedynie specjalistów w wąskiej dziedzinie. Uczeń średniej szkoły zawodowej powinien wynieść z niej ogólną kulturę humanistyczną, szerokie spojrzenie na świat i człowieka, poznać i przyswoić sobie wartości, którymi ks. Pasierb żył i które przekazywał swoim talentem literackim, naukowym i kaznodziejskim.

    Tego wszystkiego młodzież może nauczyć się właśnie od ks. Pasierba. On sam był przecież wspaniałym pedagogiem, kształcił przyszłych kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

    Miał niezwykle bliski kontakt ze studentami, zawsze inspirował ich do twórczego myślenia i działania. Rozesłał swoich uczniów po całej niemal Polsce. Niechże więc i dla naszej młodzieży stanie się ważnym autorytetem wskazującym jak żyć i co cenić najbardziej.


    Dlaczego zdecydowaliśmy się na wybór Patrona? Może dlatego, że każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naśladować. Potrzebujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiągnięcie pewnych zamierzonych celów, pomimo, że mogą się one wydawać nam niejednokrotnie trudne czy wręcz nierealne. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym mają oni zdobyć określoną wiedzę zawodową, np. ekonomiczną, przyrodniczą czy też humanistyczną, ale to czas, w którym mają nauczyć się dokonywać wyborów, zastanowić się jakie cele warto sobie w życiu postawić, jakimi zasadami warto się kierować. Potrzeba więc nam mistrzów, przykładów, wzorów. I to nie tylko ludzie młodzi ich potrzebują, potrzebuje ich każdy z nas.

    Dlaczego patronem naszej szkoły, Zespołu Szkół Ekonomicznych, zostaje ksiądz Janusz Stanisław Pasierb? Czy nie lepiej byłoby wybrać wybitnego ekonomistę? A może są ku temu ważne racje? Księdza Janusza Pasierba nie da się określić jednym słowem. Był humanistą, poetą, historykiem sztuki, kaznodzieją, profesorem akademickim, wychowawcą licznych pokoleń młodych księży, studentów. Przez całe swoje życie pozostawał w związkach z naszym miastem. Właśnie tutaj rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 5, następnie kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza. Później, już jako kapłan i uczony, niejednokrotnie odwiedzał nasze miasto. Świadectwem Jego związków z Tczewem było przyznanie mu w 1991 r. wyróżnienia Rady Miejskiej - tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Decyzja ta nie była niespodzianką, wystarczy tylko wczytać się w życiorys Księdza Janusza Pasierba.

    W 1947 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył w 1952 r. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, następnie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz na Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu. W 1957 r. uzyskał stopień doktora teologii, zaś w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965 r. ks. Janusz St. Pasierb mianowany został docentem i kierownikiem Katedry Historii Sztuki Kościelnej ATK, a w 1972 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1990 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. Zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r.

    Należał do wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą. Był m.in. członkiem Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiego Centrum Kultury, PEN-Clubu, PAN, Rady Kultury przy Prezydencie RP. Był wybitnym uczonym, historykiem i znawcą sztuki, poetą, eseistą, jurorem konkursów literackich i plastycznych, wykładowcą uczelni krajowych i zagranicznych. Opublikował kilkanaście zbiorów poezji.

    Ale dlaczego właśnie Ks. Janusz Stanisław Pasierba ma być patronem naszej szkoły? Wybieramy Go, nie tylko z tej racji, że był znanym poetą związanym z naszym miastem, ale znajdujemy powód znacznie ważniejszy. Całe Jego życie, cała Jego przebogata twórczość literacka nie pozwala przejść obojętnie wobec największego skarbu, jaki mamy - naszego człowieczeństwa. Nie raz musimy zadać sobie pytanie: co czynimy z tym skarbem? Czy go nie ukrywamy, czy nie zaniedbujemy?

    Ksiądz Pasierb w swoim eseju Skrzyżowanie dróg napisał: Dlaczego masz na twarzy taką właśnie maskę? Co chcesz ukryć? Czego nie chcesz, a co chcesz powiedzieć? Czym chciałbyś zostać, a przynajmniej, kim się wydać? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie Patronowi naszej szkoły. Wydaje się, że zakładamy maski, bo chcemy ukryć zło, które niejednokrotnie w nas tkwi. Ksiądz Pasierb poprzez swoją twórczość chce nas przekonać o czymś innym. Pragnie przypomnieć inną prawdę. Nie tylko zło jest w nas ukryte - pisał w eseju Skrzyżowanie dróg - Najgłębiej ukryte jest dobro. W najgłębszych pokładach duszy leży nie zatarty Obraz i Podobieństwo. Żadne przemalowania, zniekształcenia, skarykaturowania nie są w stanie zatrzeć tego arcydzieła. To chyba jest zadaniem szkoły: nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Ukazać i wyzwolić w młodym człowieku pokłady dobra, które w nim tkwią. Przekonać go, że jest zdolny do czynienia dobra, że może się nim dzielić, obdarowywać drugich, i że na tym polega najpiękniejszy sens życia. Nie jest to nieosiągalny ideał. Wystarczy popatrzeć na życie takich świadków jak ksiądz Pasierb. Dlatego wybieramy Go na Patrona naszej szkoły. Chcemy mieć takiego Patrona, który wierzy, że każdy człowiek jest powołany i zdolny do czynienia dobra. A to jest ważniejsze niż zdobycie nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Uzasadnienie wyboru ks. Janusz St. Pasierba na Patrona szkoły
zaprezentowane przez przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, p. Małgorzatę Lewandowską
podczas uroczystości nadania szkole imienia w dniu 18.XII.98 r.

© 2002 Zespół Szkół Ekonomicznych